Megfigyelések

  ¤ Felvételi Előkészítő és Példatár
  ¤ Képes Kockatan
  ¤ Mérőképsík
  ¤ Tükröződő Torony-trió
  ¤ Körgyűrűk
  ¤ Székrajz Szöveggel
  ¤ Folyosórajz
  ¤ Fényárnyék


   Szerkesztések


   Külső feladatok


   Kurzusok


   Tanulmányok
 

FOLYOSÓRAJZ

Folyosó-szerű terek távlatrajza

Egy iránypontos perspektíva, hátsó vezérsíkkal
(A Műegyetem Központi épületének egyik folyosója)

 
Kulcs-szavak: arány, aránymérés, átlós módszer, befoglaló forma, "beülő-hasáb", egyszerű geometriai forma, főiránybeli összetevő, függőleges skála, iránypont, képhatár, képkivágás, képsík-mozaik, köztes ferde, látókúp, részlet-halmozás, szélső ferde, szemsík, szerkezeti alapvonal-háló, vezérsík.


     Tárgy- és tér-ábrázolás

     A műegyetemi rajzoktatás hagyományos tanmenetében a folyosó-rajzolás témája az első alkalom, hogy tárgyak ábrázolását követően teret rajzolunk. A tér is tárgy, csak éppen léptéket váltunk! Ha képzeletben felnagyítjuk a kockát, s helyet foglalunk benne (vagy másfelől közelítve - lekicsinyítjük magunkat, s úgy bámuljuk belsejét), elméletileg eljutunk a tárgytól a térig.


Folyosó-rajzolás közben egy fekvő hasábban ülünk és egy iránypontos perspektívát készítünk. Milyen magasan van a horizontunk? Hol legyen a képhatár, a látványból mennyi kerül a rajzlapra? Hová essen az enyészpont? Hol kezdjük távlati képünk szerkezeti felépítését?* Az alábbiakban megkísérlem összefoglalni mindazt, amit a folyosó-szerű terek szerkezetéről egy építészhallgatónak a távlatrajz témakörében tudni illik.
1. ábra: Kiindulás (Képhatár, szemsík, enyészpont)     A következő vázlat egy megváltoztatott méretű négyzetes oszlop segítségével a tárgy- és térrajz közötti átmenetet szemlélteti. A tárgyat megfoghattuk, körbejárhattuk - a horizontunk általában felette volt. Ha elfordítjuk a hasábot, s szemből nézünk bele, szimmetrikus, hosszúkás, folyosó-szerű teret kapunk. Ez a hasáb szabályos kockák sorolásából épül fel.


2. ábra: Átmenet a tárgy-rajz és a tér-rajz között

Megközelítve a hasábot, képzeletben méretünk lecsökken, a tárgyé viszont megnő - végül mi eltűnünk benne. Hová kerüljenek a tér határai, vagyis mennyit hagyjunk el a "dobozbelső" oldalaiból? Jelen esetben hány folyosó-ablak ill. -ajtó szerepeljen a rajzlapon?

Tárgy- és térrajz szerkezeti vázlatának előkészítése során az a fő különbség, hogy míg az előbbinél a tárgykontúrok a rajzon belülre estek, addig az utóbbinál a térhatároló síkok látókúpba eső sávjait - a képkivágást - ki kell számolni.     Kompozíció, képkivágás


     Szerkezeti vázlatunkat a képmező felosztásával kezdjük. Tárgy-rajzolásnál megtanultuk, hogy a teljes kép a főtémából és annak környezetéből tevődik össze. A környezet részeit az előtér, a háttér és a két oldalmező alkotják. Térrajznál a képmezőt a "vezérsík" és a "beülő hasáb" oldallapjainak látókúpba eső sávjai adják össze.


   3. ábra: A látvány tudatosítása


A "beülő-hasáb" lapjai: a hátsó vezérsík (ahol  a magasság és a szélesség torzítás - mentesen mérhető), a mennyezet, az előtér padlója, két oldalt a folyosó falainak még éppen látszó sávjai


           4. ábra: A képmező tagolása
                   (a képsík-mozaikok viszonya)


     A mellékelt illusztráció a dobozbelső hátlapjának és oldallapjainak elrendezését szemlélteti. A padló ill. a plafon képsík-mozaikjainak aránya elsősorban a rajzos nézőpontjától függ. Mivel példánkban a szemsík közelebb esik a padlóhoz, mint a mennyezethez, a plafon képsíkbeli vetülete nagyobb lesz a padlóénál.  5. ábra: Képkivágás
(nézőkével)
"Nézőkével" (üres diakerettel, vagy kartonból kivágott ablakkal) állapítsuk meg, mennyi fér a látókúpba! Határozzuk meg, mit látunk még az adott képmező széleinél! A látvány súlypontjába merev nyakkal, fejforgatás nélkül tekintve, melyek a még éppen látható, szélső építészeti elemek? Visszafelé is szabad számolni: ha már részleteztük a vezérsík osztásrendjét, a vezérsík és a lapszél közötti maradék rajz-felület adatait összehasonlíthatjuk a látvány "mérőképsíkon" leolvasható adatai-hoz. (Itt pl. balról két és fél ajtó, jobbról három és fél ablak tartozik a képhez).A mérőképsíkot magunk előtt, kar-nyújtásnyi távolságban, a rajztáblánk felső pereméhez illeszkedő függőleges síkban képzeljük el. A szerkezeti     alapvonalháló    perspek-

6. ábra: Képkivágás -         az oldalmezők mérlegelése
 
tívikus  torzulásaira  vonatkozó  adatait ezen a képzeletbeli, átlátszó felületen gyűjtjük be és hasonlítjuk össze. "Arányméréskor" innen visszük át rajzunk síkjára megfigyeléseink (aránypárként feldolgozott) eredményét.


     A tárgy-rajzolás szerkezetépítő fázisában a tárgyat befoglaló formába burkoltuk. Tér-rajzolásnál első vázlatunk a "dobozbelső" oldalainak kontúrhálója lesz. Kezdetnek a látvány súlypontjába eső, központi vezérsík helyét érdemes kijelölni.


                                                        7. ábra: A vezérsík foltjának helye
A vezérsík foltjának elhelyezése a horizonttól, a nézőponttól, de leginkább személyes véleményünktől függ: a tér mely oldalait tartjuk igazán érdekesnek? Feszítsük ki hát "beülő-hasábunk" kontúr-hálóját a rajzlap keretéig! Első vonal-sorozatunk a tér-határoló síkok metszésvonalaiból szövődik.


     A tárgy- és térábrázolást összehasonlítva, mindkét esetben közös alkotó tevékenységnek bizonyul tehát a síkkompozíció, ami a rajz-felület kedvező arányú tagolását jelenti. A képsík-mozaikok egyensúlyát keresve, foltjaik ritmusát mérlegeljük, de a sötét ill. világos foltok váltakozására is ügyelünk.


     A vezérsík


     Mérő-képsíkunkkal párhuzamos felületen (itt: a szemközti üveg-ajtós válaszfal) a rajzlap széleivel párhuzamos főirányok eredeti, derékszögű hálózata perspektívában nem torzul. Ezt a felületet vezérsíknak hívjuk. A szerkezeti vázolás kezdetén az ilyen képmező megfelelő hely vízszintes és függőleges mérő-skáláink kiépítésére.


A vezérsík mozaikját célszerű lelkiismeretesen kidolgozni. A szerkezet-építés kezdetén részlet-halmozással mindkét főiránybeli mérőskálánkat felállíthatjuk vá-lasztott vezérsíkunk peremei mentén. Példánkban nagyon jellemző a felső rész üveg-osztása. Ne feledkezzünk meg a borda-profilok anyagvastagságá-ról se! Araszolás közben (ezt illusztrálja a csiga-motívum) a legkisebb üveg-méretet választ-hatjuk viszonyítási egységnek.

 
8. ábra: A vezérsík részletezése
(részlet-halmozással)
9. ábra: A vezérsík főméreteinek
aránya                         
 
     A kisebbik oldalt a nagyobbikhoz mérjük. A szemközti falat egyszerű geometriai formákra bontjuk. (A példánkban szereplő folyosó végfalánál egy egész egy harmad négyzet adódik.) A körív legfelső pontjára fektetett érintő segítségével a maradék körszeletet is szabályos téglalapba foglaljuk.


     Szélső ferdék dőlése


     Szabályos "beülő hasábunknak" négy összetartó sarok-éle van. Padló-közelből rajzolva, a felső hasáb-élek meredekebbek, mint az alsók. Középről a mennyezet sarok-élei azonos dőlésűeknek látszanak. Fal mentén azonban a közelebbi sarok-él tűnik meredekebbnek. Határozzuk meg a sarok-élek pontos dőlését!
     Szerkezeti ferde dőlés-mérése a főiránybeli összetevők vizsgálatát jelenti. Egy derékszögű háromszög befogóit kell összehasonlítanunk, ahol a kérdéses ferde egyenes átfogóként szerepel. Ez az aránymérés módszere. A virtuális  befogókat a  korábban  pontosított vezérsík  főiránybeli  skáláihoz  viszonyítjuk.  A  doboz-belső összetartó
éleinek megfigyelt dőlését szer-kesztéssel is ellenőriznünk kell. A szerkesztés során a vezérsík sarkait az irányponttal kötjük össze.
     A valóság többi vízszintese, így pl. az ablakok párkány-vonala, az ajtók vállaira fektetett érintők, a szélső ferdék által kijelölt szög-csúcs felé irányulnak. Ezek az ún. "köztes ferdék".

     A papírméret nem mindig egyezik a képkivágással! Kedvező esetben a képkivágás követi a vezérsík arányát. Folyosó-rajznál a nézőpont helyén mérhető tér-arány hasonlít a vezérsík-metszet h/m viszonyára. Ülő embernek alacsonyabb a horizontja.

10. ábra: Szélső ferde felbontása főiránybeli összetevőire
11. ábra: A szemsík megállapítása     Iránypont


     Ha a szélső ferdék meghosszabbításai (itt: a "beülő-hasáb" átellenes élei) rajzon belül metszik egymást, akkor egy iránypontos perspektívával van dolgunk. Ebben az esetben a másik iránypont jobbra-balra eltávolodik a végtelenbe, azaz a kocka-doboz képsíkunkkal párhuzamos, horizontális élei vízszintesek maradnak. A képsíkunkra merőleges síkok vízszintesei pedig határozottan egy iránypont felé futnak. Ez az összetartás jelensége.
     Az iránypont függőleges koordinátáját az a padló-fúga jelöli ki, amelyik éppen függőlegesnek látszik. Pillantsunk lábunk elé (hiszen rajta ülünk vagy állunk), s kísérjük szemünkkel ezt az osztást a látvány közepébe. A távoli vezérsík padló-metszékén is kiszámolható ez a koordináta.
     A nézőpontunkhoz tartozó iránypont vízszintes koordinátájának bejelöléséhez oldalt pillantunk, majd kikeressük a szemmagasságunkkal egyező fal- vagy ablak-osztást. Végigkövetve ezt a csíkot az oldalfalon, felvisszük a szemközti vezérsíkra.
12. ábra: A vezérsík és az
iránypont viszonya
13. ábra: Az iránypont függőleges koordinátája (padlóburkolat)
13. ábra: Az iránypont függőleges koordinátája (padlóburkolat)
 
     Felületosztások


     Végül a rövidülő térhatároló felületekre is felület-osztásokat viszünk. Példánkban a falburkoló csempékhez és a padlólapokhoz tartozó fúgákról van szó. A szerkezeti alapvonal-háló sűrűsége az iránypont közelében nő. Ez bizonyos mértékű elő-tónust is jelent - a távlati kép mélységi hatása általa is erősödik.                                                  15. ábra: Padlóburkolat négyzethálója


Határozzuk meg a közeli négyzetsor mélységét! A távolabbi sorokat - hátrafelé - az átlós módszer segítségével kiszerkeszthetjük. Az első négyzetlap átlója és a hosszanti fúgák metszéspontjain keresztül megrajzolhatjuk a lap aljával párhuzamos keresztfúgákat. Fontos mozzanat az első sor virtuális magasságának megbecsülése.     Másodlagos elemekA másodrendű szerkezeti elemeket az elsőrendűekre illesztjük. Példánkban a mennyezet íves bordái az ablakrendhez igazodnak. A konzolok szintén a nyílások logikáját követik.
                                            16. ábra: Másodlagos szerkezeti elemek
                                              (nyílások, az íves mennyezet bordái, konzolok,
                                                 vitrintáblák, falvastagságok, ablakkávák, stb.)ÖSSZEFOGLALÁS

     Rajzlapunk síkkompozíciós felosztása során tárgy-rajznál a befoglaló forma és környezete viszonyát mérlegeljük, tér-rajznál pedig a központi vezérsík és a "beülő-hasáb" oldalainak kontúrhálóját vázoljuk fel.
     Mivel a képsíkunkkal párhuzamos felületek eredeti, derékszögű alapvonal-hálózata perspektívában sem torzul, folyosó-szerű, hosszúkás terek szerkezeti felépítését célszerű a szemközti vezérsík foltjának elhelyezésével kezdeni.
     Vízszintes és függőleges koordinátái révén megkeressük az iránypontot.
     A szélső ferdék dőlését arányméréssel határozzuk meg, majd kiegészítő szerkesztéssel is ellenőrizzük az összetartást. A valóság többi vízszintese (mint "köztes ferdék") a szélső ferdék által kijelölt szög-csúcs felé irányulnak.


*Jelen füzetben szereplő szöveges rajzaim 1983-ban készültek: "Kis Trakta a Folyosórajzról" címmel
 

 © Minden jog fenntartva. Dr. Méhes Balázs PhD egyetemi docens
ajánlott felbontás 1024×768