Megfigyelések


   Szerkesztések


   Külső feladatok

  ¤ Helykereső vázlatok - Gellért-fürdő
  ¤ Tér mint Nagykocka-belső - Műegyetem Aulája
  ¤ Vezérsík - Vásárcsarnok
  ¤ Szabályos belso tér - Corvinus-aula
  ¤ Szépművészeti Múzeum Reneszánsz Csarnoka
  ¤ Szabálytalan belső tér - BME-Info
  ¤ Bazilika
  ¤ Operaház
 
¤ Fázisrajzok


   Kurzusok


   Tanulmányok

 

FÁZISRAJZOK

A Néprajzi Múzeum csarnoktere

 
Kulcs-szavak: aránymérés, befoglaló kockarács, ceruzás mérés, függőleges skála, helyi kontraszt, homloklap, képsík-mozaik, mérőképsík, négyzethálós kör-szerkesztés, részlethalmozás, rövidülés-kezdemény, szélső ferde, szerkezeti alapvonal-háló, térsarok, vezérsík, vízszintes bevetítés, Y-csomópont.


     Hauszmann Alajos pompás középületének auláját - a perspektíva-rajzolás szempontjából, munkánk elején - négyzethálós nagykocka-belsőként értelmezzük. Távoli függőleges skálánkat a kép középső sávjában részlethalmozással építjük fel. Az építészeti elemek derékszögű rácsozata a távlat hatására jelentősen módosul. Mivel - átlós irányban, a távoli sarok felé nézve - a nagykocka-belső egyik oldallapja sem párhuzamos képsíkunkkal, a szerkezeti háló eredeti vízszintesei két iránypont felé látszanak futni készülő perspektívánkon. (Ha megdöntenénk képsíkunkat, a függőlegesek is megbillennének, s három iránypontunk lenne.)
     Az előkészítő folyamat során (helykereső vázlatok, képkivágás, nézőpont és horizont) derül ki, milyen ismétlődő motívumok vetületi tanulmányozására lesz szükségünk.
     A szerkezeti rács torzulásaival előbb a kevésbé torzuló térfalon foglalkozunk. Tanulságos az ismétlődő falmezőkkel szemből is megismerkedni. Ha megértjük az építészeti tagozatok és közök eredeti arányrendszerét, eredményesebben ábrázoljuk majd rövidülésüket perspektívában.
     A kép középső sávjában kirajzolódó függőleges skála megvalósulásában fontos szerepet játszik a lépcsőzet mellvédjeinek felületosztásai. A függőleges mércén (S mint skála) - a közeli tagozat osztásaira oldalt pillantva - bejelöljük horizontunk vonalát. Miközben a szemmagasságukban megfigyelt profil-osztást képzeletben körbevisszük a nagytér határoló síkjain, beazonosítjuk a nézőpontunkhoz tartozó horizont-vonalat túloldalt, a kép belsejében is. Szabályos, szimmetrikus belső térben a vízszintes tagozatok biztosan körbefutnak.
     A szemsíkot egy közeli oszlop pozitív-negatív sarkainak látszólag "kiegyenesedő" (perspektívában egyébként "cikk-cakkos") vízszintes osztásaihoz is hozzárendelhetjük. Minden nézőponthoz egyéni horizont tartozik. Egy képen belül viszont egyetlen horizontunk van.
     A legnagyobb alálátás helyén arányméréssel határozzuk meg a szélső ferde dőlését. Lejtése a távoli iránypont helyére utal. A szélső ferde és a horizont metszéspontjában (általában a rajzlap szélén túl) lesz a rövidülő oldal iránypontja. Ennek ismeretében kiegészülnek a köztes ferdék: összetartó vonal-nyalábjuk a távoli szög-csúcs felé konvergál. A szög szárait a szélső ferde és a horizont szolgáltatja.
     A szélső ferde (legmeredekebbnek látszó vízszintes tagozat) főiránybeli komponenseit vízszintes bevetítéssel ill. negyedkörös forgatással - azaz "ceruzás méréssel" - állapítjuk meg. A rajztábla felső peremével végrehajtandó vízszintes bevetítés a távoli és közeli függőleges skála azonos pontjának (látszólagos) magasság-különbségéről ad találó felvilágosítást (y / S). A "ceruzás mérés" a függőleges kocka-élek közti (képsíkbeli) távolságot viszonyítja az eredeti függőleges skálához (x / S).
     A tér szerkezetét a valós építkezés menetéhez hasonlóan építjük fel: a falak és pillérek elkészülte után, azok vállaira ültetjük a boltíveket. A belső homlokzat oszlopsorának félköreit részben megfigyeléssel, részben szerkesztéssel vázoljuk fel. A szerkesztéses eljárás során az (egyenként két negyed-körívből álló félkörökhöz) befoglaló négyzethálót rendelünk. Az összetartozó pillér-vállakra virtuális érintőt fektetünk, mintha vonórúd erősítené a boltövet. Ez lesz a félkör-ív húrja. A húr középpontjába állítjuk a félkört kiegészítő négyzetsor magasságát, azaz a teljes kör sugarát. A vonatkozó iránypont ismeretében, az épülő háló felső pontjához külső érintőt illesztünk. (l. MB: "Körgyűrűk szerkesztése szabadkézzel", "Bazilika-belső", "Az Operaház díszlépcsője").
     A szélső ferde és a horizont meghosszabbított egyeneseit szögszárakként fogjuk fel: ezek közé szorítjuk a szerkezeti háló köztes ferdéit. A szög csúcsát a távoli iránypont képviseli. Ügyeljünk a különböző síkokban futó párhuzamosok összetartására is!
     Határozzuk meg a közeli pillér vízszintes kiterjedését, mielőtt elmerülnénk tagozatainak dús részletezésében! "Ceruzás méréssel" a hasáb össz-szélességét az elkészült térsarok függőleges skálájához hasonlíthatjuk.
     A lépcsőkar mellvéd-falainak és a közéjük zárt geometriai formák megrajzolása után sor kerülhet az egyes lépcsőfokok kijelölésére is.

FÁZISRAJZOK
 
(1) A teret "négyzethálós nagykocka-belsőként" értelmezzük a perspektíva szerkezeti felépítésének hajnalán. Vázlatunkat a kép középső sávjában, a térsarok függőleges élével érdemes kezdenünk.
(2) A függőleges skála padló-vonala. Az oszlop-kötegeket vázlatosan egy tömegbe összefogva kezeljük.


(3) Az alsó "Y-csomópont" karjainak fokozatos kiterjesztése. A padló-él majdnem vízszintes. Első függőleges skálánk közelében az architektúra vízszintes elemei eleinte rész-osztásokként jelennek meg. Amikor (a szélső ferde és a horizont metszéspontjában) felsejlik a vonatkozó iránypont helye, dőlésük mértékét utólag kiigazítjuk.

(4) Mellvéd-perem - a kép belsejében visszakeressük szemmagasságunkat. Oldalpillantással ellenőrizzük a horizontunkhoz tartozó homlokzati profilt, melyet körbeviszünk a szabályos belső térben.


(5) A függőleges skála építése közben a díszlépcső mellvédfalának osztásaira támaszkodhatunk. A mellvéd lépcsőzetes kontúrjához foganként két-két homlokzati sáv tartozik. A mellvéd homloklapját majdnem szemből látjuk: alkalmas kiindulásnak.(6) A mellvédfal peremére fektetett érintő kiadja a lépcsőkar befoglaló formáját is.


(7) A távolabbi mellvéd-sziluett a közelebbi párja. Rokon elemek egymásra épülnek.
(8) A homlokfal-osztások segít-ségével immár biztonsággal berajzolható a rövidülésben látszó lépcsőkar befoglaló formája. Sávonként megfigyeljük a kontúr töréspontjainak (az elkészült fogazathoz viszonyított) koordinátáit.


(9) Ettől kezdve minden újabb részlet a régiek rendszeréhez mérhető. Az alsó lépcsőkar mozaikját a térsarokhoz simuló tömbhöz illesztjük.


(10) A jobbfelőli térfal osztás-rendje a korábban megfigyelt lépcsőmellvéd fúgáihoz csatlakozik.


(11) A jobboldali térfal "Y-csomópontjának" függőleges tengelyét a lépcsőmellvéd osztásai határozzák meg.. Az oszlopot magassági mérő-egységként használhatjuk.
(12) Az oszlopfő tömegét összefoglaljuk. Az oszlopköteg teljes szélességét "ceruzás méréssel" rögzítjük.


(13) A feljáró oszlop-közét az emeleti galéria párkányai töltik ki. Perspektivikus lejtésük mértékét utólag pontosítjuk. Az oszlopközben látható részleteket berajzolva kialakul a folt aránya.(14) Az oszlop-köteg összevont szélességét ceruzás méréssel is ellenőrizzük (x / S)! Szabályos belső térben az emelet teherhordó rendszere a földszintire épül.


(15) Így készül a jobboldali térfal baldachinja. A központi függőleges skála felvázolása során tisztázódott a födémperemek helyzete. Az összetartozó építészeti elemek átfordulását szemünkkel követjük az oszlopok közein át.

(16) Attika, párkány-mező.


(17) Oszlop-közök foltjai. Az oszlopokat célszerű kezdettől két vonallal körülhatárolni. (A pusztán tengely-vonallal történő jelölés összességében csalóka elrajzolást okozhat!)(18) A közökbe négyzethálót illeszthetünk. Hasonló eredményre jutunk "részlethalmozással" is. A közökben változó mértékű töredékekben jelennek meg a hátfal-nyílások, aszerint, hogy mennyit takar el belőlük a homloksík árkádsora? Az irányponttól távolodva az eltolódás mértéke mezőnként növekszik.


(19) Jobb oldali iránypont felé haladtunkban, a lap széléhez közeledve, az oszlopok mögül egyre szélesebb ablaksávok bukkannak elő. Egyidejűleg az oszlopok tömege is nőni látszik.

(20) Érdemes az árkádsor hátfalának oszlopközre jutó változásaival tudatosan számolnunk!


(21-22) Azért foglalkoztunk ilyen részletesen a hátfalra vetülő oszloprenddel, mert ennek a félkör-alakú üvegfal szerkesztése során nagy jelentősége lesz.. A vastagabb fő- osztások tengelyét lentről vihetjük föl a hátfal síkján.


(23) A vékonyabb függőleges osztások a vaskosabbak között helyezkednek el. Az ablakszemek foltjaiba pontosan mérhető, egyszerű geometriai forma (téglalap) írható. Az ablakok száma oszloponként és soronként különbözik. A teljes téglalapok oszlopa (hármasával) könnyen számolható. A maradékok szépen kiadják a félkör-ív kapcsolódási pontjait, mintha sokszögként kezelnénk a kört.

(24) Az üvegfal imént felfedezett szimmetria-tengelyéhez tartozik (lejjebb és kissé előbbre húzott térsíkban) a lépcső-pihenő márványpados fali táblája is.
(25) Indulhat a balfelőli térfal oszlopközeinek részletekkel való kitöltése. A második emeleti sarok mellvéd-peremét a korábbiakban már rögzítettük, az átfordulással folytatjuk.

(26-27) A közeli függőleges skála emeleti szakaszának építése. Az oszlop-köteget összevont tömegként kezelve, annak teljes szélességét az imént felrajzolt szerkezeti váz alkalmas eleméhez viszonyítjuk.
(28) Az oszlop-vállak elkészültével indíthatjuk a boltíveket. Az oszlopfő-kontúrokra fektetett érintő látszólagos ferdeségét (vagyis az oszlopok magasságbeli különbségét) ajánlatos gondosan ellenőrizni! Az átfogóként kezelt szélső ferde függőleges összetevőjét vízszintes bevetítéssel határozzuk meg (y / S).
(29) Az oszlopközt a háttér képsík-mozaikjainak összege tölti ki. Akár a részleteket berajzolva dolgozunk, akár egyszerű geometriai formákra bontva állapítjuk meg az előlap arányát - végeredménynek ugyanazt kapjuk!

(30) Oszlopközökben felbukkanó, összetartozó építészeti elemek közti rokonság felfedezésével a szerkezetépítés fontos fázisához érkeztünk. ..
Balszélen a keresztboltozat fölé emelt kupola alap-köre folytatódik. Közeli boltívet metsző ellipszis-darabja véglegesíti szélső ferdénk meredekségét.


(31) A baloldali háttér-fal felületosztásai a kép belsejében megismert tagozatokkal függnek össze.(32) Lassan kibontakozik a mennyezet is: sorban megszületnek az oszlopfőkre támaszkodó Y-csomópontok ("mini-térsarkok") függőleges élei. Állapítsuk meg egyenként a már megrajzolt oszlopköteg osztásaihoz viszonyított helyzetüket!


(33) A szakaszosan rajzolt félkör-íves boltövek felső érintőinek végül majd egy egyenesbe kell esniük!


(34) Felgyorsul a szerkezet-építés: a zárófödémet tartó bordázat oldal-háromszögei szelíden hozzásimulnak a (korábban az ablakfal kazettáinál pontonként feltérképezett) tér-metszethez. Szelvényenként kirajzolódik ki a donga-felület haránt-irányú szerkezeti váza.


(35) A következőkben tovább részletezzük a baloldali térfal földszintjének eddig egységes faltömegként kezelt trapézát. Az emeleti árkádsor segítségével megtalált pillér-helyek - a szükséges előreugrások figyelembe vételével - levihetők a padlóig. Ügyeljünk a különböző szintekhez tartozó függőlegesek közti távolságokra!


(36-38) Munkánk kezdetén - a térfallal szemközt állva - megismerkedtünk az ismétlődő homlokzati mező belső arányrendszerével. Ezt hasznosítjuk a rövidülésben látott, hasábokkal keretezett kapuzatoknál. Megrajzolásukat forma-követő, kváder-követ utánzó felületosztások segítik.


(39-40) A pillérek közötti kapuzatokat párhuzamosan fejlesztjük. Az előtérben megismert alakzat társát a következő szelvényben azonnal visszakeressük - bízva a szabályos tér ismétlődéseiben.


(41) A padló-minta tengelykeresztje a nagy tér pillér-rendszeréhez illeszkedik. A lap aljához közel eső sávot (szélső ferde funkciójára) akár helyi "aránymérésre" is befoghatjuk.

(42) A padló-raszter ismeretében véglegesíthetjük az induló lépcsőkar kiterjedését.


(43) A négyzetháló keresztirányú osztásai. Az összetartást szemmértékkel is ellenőriznünk kell.(44) Fal-vastagságok, másod-ívek. A formák gazdagodásával a perspektíva tovább mélyül.(45-47) Oszlopkötegek részletei. Szaporodnak a függőleges élek: ebben a fázisban a hasábok elválnak a hengerektől. Hogy a sok belső vonal közül melyikből lesz végül henger-palást alkotója és melyikből négyzetes oszlop éle, az gyakorlatban fenn, az oszlopfőnél ill. lenn, a lábazatnál dől el. Keressük hát a horizonttól legmesszebb eső síkban azt a metszetet, amely a vonatkozó architektúrát értelmezi!


(48-50) A dongaboltozat hosszanti sávjait mezőnként kitöltve, íme, elkészült végre a csarnok szerkezeti vázlata.


 
 
 

 © Minden jog fenntartva. Dr. Méhes Balázs PhD egyetemi docens
ajánlott felbontás 1024×768