Megfigyelések   Szerkesztések


   Külső feladatok

  ¤ Helykereső vázlatok - Gellért-fürdő
  ¤ Tér mint Nagykocka-belső - Műegyetem Aulája
  ¤ Vezérsík - Vásárcsarnok
  ¤ Szabályos belső tér - Corvinus-aula
  ¤ Szépművészeti Múzeum Reneszánsz Csarnoka
  ¤ Szabálytalan belső tér - BME-Info

  ¤ Bazilika
  ¤ Operaház
  ¤ Fázisrajzok


   Kurzusok


   Tanulmányok

 

SZABÁLYTALAN BELSŐ TÉR

Egy rendhagyó távlati kép szerkezetének rajzolási sorrendjéről*
(BME Informatika épületének előcsarnoka -
Építész: Dr. FINTA József DLA egyetemi tanár)


 
Kulcs-szavak: aránymérés, függőleges skála, háttér-belemetsződés, képsíkfelbontás, képsík-mozaik, metszet-profil, részlethalmozás, szélső ferde, vetület, vezérsík.


     A szerkezeti vázlat kezdetei

      A főtéma kedvező képkivágást kíván - első feladatunk a képmező kompozíciós felosztása. A térhatároló síkok helyzetét vázlatos vonalkázással értelmezzük. Válasszunk a képsíkunkkal párhuzamos térfalak közül alkalmas vezérsíkot! Állapítsuk meg szemmagasságunkat! Eközben az elő-, közép- és háttér, továbbá az oldalmezők foltjainak egyensúlyát is mérlegeljük.

1. ábra: A szerkezeti vázlat kezdetei

A síkok irányát réteg- ill. esésvonalak szemléltetik.


2. ábra: A képmező mozaikjaira bomlik
                    
VS - vezérsík
                    MV a mennyezet világos része
                    MS - a mennyezet sötét része
                    Ü1-Ü4 - felülvilágító üvegmezők
                    K - közeli fal (mint oldalmező)
                    P - padlófelület (mint előtér)


     A belső tér látványának nagyobbik felét a világos és sötét mezőkből összetett mennyezet tölti ki. A padlóburkolat foltja valamivel kisebb. Mivel választott nézőpontunkból az alálátás jelentősebb, mint a rálátás, ezért a kép felső harmadában érdemes elsőként az egyes mezők perspektívikus torzulásait rögzíteni.


     A vezérsík részletezése

     A látvány rajzolását az összetett tér hátfalánál kezdjük, s mivel ez majdnem párhuzamos választott képsíkunkkal, derékszögű alapvonal-hálózata alig torzul.
     A vezérsík szélességét az egyik magassági skála kezdő szakaszának választott egység segítségével rajzolhatjuk fel. Alkalmas kiindulásnak látszik a távoli oszlop magassága. A belső mezők részleteinek felvázolásával jutunk el a közeli oszlopig. Célszerű megfigyelni mindkét oszlop környezetét is! A hátsó fal mintázata, a ruhatár pultja, egy távoli lépcsőkar pereme, egy ülő figura, továbbá az előtér hengeres tárgyai kerülnek ebben a szakaszban a papírra.


3. ábra: A beltéri vezérsík részletei


      KT - középső téglalap (fogasok)
      BM - baloldali mező (kettős ajtó)
      JT - jobboldali töredék (lépcső, pillér)
      OT - távoli hengeres oszlop
      OK - közeli hengeres oszlop
      MA - mennyezet-alálátás háromszöge     Lassanként kialakulnak a szemközti fal középső téglalapjának fő méretei. Ezt a mezőt foltról-foltra követjük. Végigaraszolva a ruhatár szekrénysorának részletein, szükség szerint módosítható az első vázlat befoglaló formája. A kidolgozott belső vezérsík folytatása kint, az üvegen túl található. Esetünkben ugyanis a vezérsík több, különböző térsíkokhoz tartozó mezőből tevődik össze.


4. ábra: A vezérsík középső téglalapjának aránymérése     

Hagyományos módszerünk szerint a kisebb oldalt a nagyobbikra mérve megállapítható a mezőbe írható négyzetek száma. A középső téglalap (KT) képsík-mozaikját a távoli és a közeli hengeres oszlop határolja. Az aránymérés során az egyszerű mértani alakzat két főméretét hasonlítjuk össze. A kezdetben alkalmazott (kartávolságban magunk előtt elképzelt mérőképsíkon végrehajtott) "ceruzás méréseket" a későbbiekben kifinomult szemmértékünk helyettesíti.


    5. ábra: A baloldali mező (BM)     részletezése

       a - kisebbik oldal ráforgatásával, illetve:
       b - belülre és kívülre írt négyzethálóval


6. ábra: Háttér-belemetsződések a magassági mércekialakításánál 


Az oszlop-kontúrok és a háttér-belemetsződések gondos megfigyelése megkönnyíti a függőleges skála felépítését. Jelöljük be egy rövid szakaszon a környezet téglaburkolatának csíkozását is!7. ábra: A jobboldali töredék (JT) felbontása                

A közeli oszlop és a szomszédos téglapillér közé eső mezőben is elvégzendő az aránymérés. Képsíkunkon megjelenő összetett alakzatot egyszerű geometriai formákra (EGF) bontjuk. Emlékeztetőül: minden derékszögű háromszög ill. párhuzamos oldalpárú négyszög EGF-alakzatnak minősül.


8. ábra: A középmező (KT) belsejének részletezése

Haladó rajzosok számára mutatom be ezt az araszoló módszert. A vizsgált mező alkalmas részleteinek sorolása megfelelően pontos eredményt ad. Itt az ismétlődő ruhatári fogasok állványain lépegettem végig. Gyakorlatom szerint mindig az előző motívum képezi a következő számára az összehasonlító mértékegységet.


9. ábra: A mennyezet-alálátás (MA) háromszöge        

Az alapvonal-háló perspektívikus torzulásainak első megjelenési helye a födém-kivágás foltja. Ez a jellegzetes képsík-mozaik is egyszerű geometriai elemeire (EGF) bontandó. A födém-szegélyek számunkra itt ferde vonalakként jelennek meg. Dőlésük pontos mértéke csak a vonatkozó alaprajzi részlet bejárása után szabad véglegesíteni. Korai vázlatunkon elégedjünk meg egy bizonytalan formájú, lapított háromszöggel, amely további részletek berajzolásával nyilván pontosodik majd.


     Függőleges skálák építése


     Az első függőleges skála a távoli oszlop mentén készül, a második a közeli oszlopnál, a harmadik pedig az előtérben lévő ajtókeretnél. Bonyolult látvány esetében ajánlatos a képmezőt több sávban is letapogatni!


10. ábra: Magassági skálák építése

I - távoli oszlopnál (OT)
II - közeli oszlopnál (OK)
III - előtér ajtókeretében (K)     A szemközti dupla ajtó és a színes fal téglasorai révén kapaszkodhatunk fel az üvegsávokig. A közeli oszlop tetejénél egy vázlatos keresztmetszet segítségével értelmezhetők a függőleges és vízszintes síkok talál-kozásának metszésvonalai. Ezek majd széles ívben, átlósan szelik át a lapot. Mielőtt a végleges ív kialakulna, több helyen lesz szükséges az előbbihez hasonló tér-metszetet halvány, kereső vonallal felvázolni (vagy tusrajznál: pontozottan kikeresni). Ilyen nevezetes hely a távoli oszlop felső része is
     Most a gazdagon tagolt mennyezet rajzolása következik. Az előkészítés során érdemes a tetőzetről képeslap-méretű vázlatokat készíteni. A felülvilágító nyeregtető-formáit vetületek segítségével ismerjük meg. Alaprajzuk körgyűrű-cikket, metszetük ferde síkokat formáz.
     Az első függőleges skála építése az üvegmezők összes részletével egészen a lap tetejéig tart. Az "araszolás" (részlet-halmozás) módszere minden olyan töredéket megfigyel, amit ez a képzeletbeli kereső-sugár letapogat: egyaránt fontosak. az üvegen túl látszó, külső homlokzat rövidülésben torzuló nyílásai, a tükröződő (s részleteiben egyenlőre még nem értelmezendő) fény- és szín-váltások, ezenkívül a felfelé kapaszkodás vonalába eső bordavastagságok, a talpgerendák helye és így tovább!
     A második magassági skála építése közben fedezem fel a vízszintes vonórudakat. Ezekre támaszkodom a későbbiekben, amikor majd a fedélszerkezet ferdéinek dőlésével bajlódom.
     Az imént egymásra halmozott, körökből vagy ellipszisekből álló, lazán odavetett foltsorozatnak az a rendeltetése, hogy mihamarabb elérhessem a magassági skála tetejét. Akkor pontosítom majd az egyes mozaikok alakját, amikor majd újabb megfigyeléseim során felismerem eredetüket. Ide tartoznak még a felsoroltakon kívül a külső téglafalra vetett árnyékok, a túloldali homlokzat ablakainak tükröződése, s az általános tónustól élesen elváló, égre nyíló ablak-táblák is. Ezek a részletek különböző tér-síkokba rendezendők a későbbiekben.


11. ábra: A függőleges skála üvegmezőt átszelő szakasza
A skála helyi részletek halmozásával készül. A folt-sorozatba minden belefér: kábel, borda, üvegfalon túli háttér-háló, tükröződés, átlátszóság, továbbá a közeli és a távoli felületosztások is. Az a célunk, hogy az ebben a sávban megfigyelt részleteken, mint létrafokokon felkapaszkodva, a további aránymérések alapjául szolgáló függőleges mércét állítsunk elő.

•         Az "üvegen túli" világ: különböző anyag-váltások, a           háttérben a szomszéd fal nyílásai, árnyékok, fények,           színhatárok;

•        Az "üvegen inneni" világ: ferde (szarufa-irányú)            acélbordák, (vízszintes) vonórudak küllői;

•      Virtuális tükröződések (belső hengerpalást, talp-            gerenda)
      12. ábra: Szomszéd mezők hálóinak összevetése

13. ábra: Értelmező metszet-profilok.

A síkok irányát az igazi rajzon csak virtuális vonallal követem (itt: vastagítva).


     A vonalhálók rendezésével ellenőrzöm szerkezeti vázlatomat. A szomszéd mezők hálóinak "összenézésével" a rendszer kitisztul. Felismerem az üvegen túli épületrészek homlokzatainak összefüggését.14. ábra: Sematikus tető-metszet

15. ábra: Helyszíni vázlatok a tetőrőletszet


     Képsík-mezők alakjának megfigyelése

     A bemutatott rajz szerkezeti felépítésének döntő pillanata következik: képsíkfelbontásos módszeremmel pontosan megmérem a bal felső üvegmező mértani alakját. Ebben a műveletben az üvegen túli, háttér-homlokzat szabályos panel-osztására támaszkodom.16. ábra: Az üvegmezők képsík-felbontása


Az üvegtetők képsíkon kirajzolódó foltjait hunyorítva méricskélem - egyedi alakjukat külön-külön is megvizsgálom. A mozaikokat egyszerű geometriai formákra bontom. A mezőket egymáshoz is hasonlítom. A világos részeket elválasztó sötét sávokra is ügyelek.


     Elemezzük pl. a bal felső üvegmező alakját! Vetületi elő-tanulmányainkból már tudjuk, hogy a felülvilágító vonatkozó alaprajzi részlete szabályos körgyűrű-cikk lenne, metszete pedig szabályos félnyereg-tető alakzat.


17. ábra: Az Ü1-jelű üvegmező foltjának elemzése


(a) Ilyen a nézőponthoz tartozó látvány: bizonytalan trapéz.
(b) Belülre írt egyszerű geometriai formák (EGF): a vizsgálandó sokszöget kerületének töréspontjaira illesztett főirányokkal könnyen mérhető derékszögű háromszögekre ill. párhuzamos oldalpárú négyszögekre bontom. Az ívet átmenetileg húrral helyettesítem.
(c) Fentiek részletezése - az EGF-alakzatok "létrái".(d) Ellenőrzésképpen az alakzat külső kerületére is főirányokat ültetek, s a vonalkázással jelölt negatív formákat az előbb ismertetett módon újra megvizsgálom. Minél közelebb esik a rajzolandó képsík-mozaik, annál gondosabban illik alakját "körüljárni". Az előtérben nem szabad tévednünk.
18. ábra: A ferde bordák rajzolási sorrendje az Ü1-es jelű mezőben


A világos üvegmezőt éles kontúrral szelik át az acélbordák. Ferde helyzetüket a háttérben kirajzolódó függönyfal hálójának segítségével rögzítem. A tér valós ferdéi perspektívában még inkább ferdének látszanak!     Az üveg-mezők bordát az alábbi sorrendben rajzolom: először a két szélsőt rögzítem, gondosan megfigyelve mindkét oldali kontúr-vonaluk metszéspontjait - a háttér-hálóhoz viszonyítva. ("Mi mit metsz? Milyen alakú egyszerű mértani forma marad a gerendák mellett?" A háló töredékei rámutatnak a lényegre.) A szélső gerendák megrajzolása után két irányból haladok befelé. Elsőként nagyjából kiosztom a leszámolt köztes elemek (vastagságukkal együtt figyelembe vett) talppontjait, majd pontosítom a ferde bordák elhelyezkedését. Ezek az építészeti elemek is teljes tömegükben, azaz körvonalukkal együtt ábrázolandók.


19. ábra: A látvány szélső ferdéinek megfogása az Ü2-es jelű mezőben
I - Elkészül a hozzávetőleges mezőkontúr.
II - Megfigyelem az "üvegen túli" háttér osztásait.
III - Bemérem a legszélső ferdéket (vastagságukkal együtt!)
IV - Pontosítom az alsó szegélynél a talpgerenda látszólagos dőlését.
V - Egyenként leszámolom és sorra beillesztem a köztes bordákat.
VI - Függőleges levetítésekkel bejelölöm a gerinc végpontjait.
VII - Végül a legsűrűbb bordasor mezőjét is kitöltöm
.
     Utólag a feltételezett iránypontok szerint is ellenőrzöm a párhuzamos alkotórészek összetartását.
     Csak akkor sötétítem a bordát (a tövénél), ha már biztos lehetek végleges helyéről. A részleges (helyi) tónusozás előtt még egyszer alkalmam nyílik a bordák közötti háttér-mezők beazonosítására. A helyi tónusnak a tájékozódáson kívül itt még az is a szerepe, hogy kötegbe foglalja a megtalált jó vonalakat, elkülönítve azokat az első, kereső vonalaktól. A vázlat korábbi kontúr-vonalainak egy részéből így egyéb vonal lesz (felület-osztás, anyag-jelölés, tükröződés, vagy valamilyen tónus).
     Végül a szerkezeti háló összeér; a háttér panel-osztásainak koordináta-rendszerére támaszkodva, sikerül az üvegtető (íves alaprajzra állított) ferde síkjainak (acél-szarufa) bordáit is sorra megtalálnom. Ez a legkényesebb rész a távlati kép szerkezeti felépítésének folyamatában: a valóság ferdéit (az adott nézőponthoz tartozó perspektívikus torzulást, a lap széleihez képest való virtuális dőlést) pontosan rögzíteni.
     A belső tér íves peremfalának tükröződését zászló-formájú szegmensek sorozataként fedezem fel az üveg-felülvilágítókon. A nagy ívet pontonként illesztem a fentiekben részletezett szögletes hálóra.


20. ábra: Az íves gerinc végpontjainak meghatározása
     A nyeregtető íves gerincének kezdő- és végpontját a már elkészült bordák rendszeréhez vetítem le. Nagy segítség ebben a műveletben a vonórudak metszéspontjainak megfigyelése. Ebben a fázisban helyesbítem a szélső ferdék dőlését. Amíg az üvegmező minden részletét mozaik-szerűen egymás mellé rajzolom, kialakul a helyes méret.
     Most ismerem fel, hogy a szerkesztés kulcsa a vízszintes helyzetű vonórúd volt. Az acél-bordák tövénél azok metszetét tanulmányozhatom. Ha megértem a legközelebbinek a felépítését, akkor sikerül a távolabbiak láthatóságát is ábrázolni. A közelebbi osztás-elemeket érdemes valódi anyag-vastagságukkal együtt felvázolni. (Csalóka lenne egyetlen vonalnyi üveg-osztás használata az előtérben!)


21. ábra: A rész-osztások egymással összefüggő hálózata

A1-4 - Elkészül a világos háttér előtti ferde borda-kiosztás.
B1-2 - Ehhez illeszkedik a mennyezet sötét részének osztás-rendje, amely a rövidülésben sűrűsödő hengerpalástot tagolja.
U - Utoljára berajzolt osztások, amelyek a széthúzott borda-háló elemeihez csatlakoznak.
Feloszlik a köd, amint a szomszédos mezők hálózatát összenézem. (Pl. a vízszintes osztások vonatkozásában: a baloldali mező jobb szélen eltűnő vonalai a jobboldali mező balszélén bukkannak elő.) A valóság ferdéi a tér főirányainak szabályos hálójára építendők. A pontos háttér-belemetsződések leolvasásával kimutatható a bordák vastagsága is.     A padló-háló tanulmányozása
     Utoljára marad a háromféle koordináta-rendszerből összetett, bonyolult padló-minta szerkezeti hálójának felvázolása. Az egyes mezők osztásaihoz tartozó iránypontok kikeresése előtt pontosítom a horizont helyét. A közeli ajtókeret tégla-osztásainak függőleges skáláján leolvasom az éppen vízszintesnek látszó fúgát. (A rajztábla felső peremével párhuzamosnak látszó osztást választom ki.) Ezt a vonalat hosszabbítom meg hátrafelé a pult felett a hátfal színes csíkozása közé.
     A padló-minta tanulmányozása abból áll, hogy a ruhatári pult sarkából kiindulva, felülnézetből néhány vetület-vázlatot készítek. Így talán sikerül eredeti alkotó elemeire bontanom a tervet
.

22. ábra: Helyszíni vázlat a látványhoz tartozó alaprajzról23. ábra: Eltérő padló-motívumok iránypontjai     Összetett minták esetében az elsődleges alapvonal-háló megrajzolásánál szükségszerű átmenetileg elvonatkoztatni a többitől. A rendszerek találkozásánál az első háló töredékeit használom fel az átfedések mértékének megállapítására. Fedezzük fel a látványban rejlő rendszert! Vizsgáljuk meg a kép alkotórészeit közelebbről is! Járjuk körül türelmesen a helyszínt, s vegyük szemügyre a témát több irányból és különböző szemmagasságból is! Viszonyítsuk a szabálytalant a szabályoshoz! Kössük az eltérő, amorf hálót az alapnak választott struktúrához!
     A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy olyan szerkezeti alapvonal-hálót kell keresnünk, amelyre a "kevésbé szabályos" elemek ráültethetők. Ebben a műveletben egyszerűsített, vetületi vázlatok segíthetnek minket.
     Ebben az esetben a padló burkolat rajzolata az alábbi önálló részekből tevődik össze:

               1. A bútor nélküli nagy négyzetháló, amelyik a vezérsíknak választott hátfalhoz illeszkedik. Ebből a                     rendszerből emelkedik ki a közeli és a távoli hengeres oszlop.
               2. A kép jobb sarkát kitöltő másik háló az elsővel kb. 30 fokos szöget zár be. A váltás kettős vonalán                    helyezkedik el a két hosszanti tégla-pillér. A csatlakozó rész padlómintája azonos a nagy-hálóval.
               3. A rajz bal szélére esik a sugarakra szervezett körcikkek zónája, amely a hengerpalásttal határolt                    központi előadóterem bejáratait hangsúlyozza. A trapéz alakú mezők egymáshoz sakktábla-                    csíkozással csatlakoznak. A világos és sötétebb szürke sávok húr-irányúak, vagyis egyenként                    merőlegesek egy-egy trapéz-cikkely közép-felezőjére. Ezt a mintát is igazából a helyszíni bejárás                    során, felülről nézve értettem meg.
               4. A ruhatárnak saját derékszögű rendszere van. Az előcsarnok pultokkal elkerített részén 5+3 egyedi                    fogas-állvány sorakozik. Az állványoknak lapított hengert formázó végfalai vannak. A fogasok                    szabályosan ismétlődő körvonalát, mint mező-osztó részlet-tagolást használhattam a belső vezérsík                    felvázolásánál.


25. ábra: Padlóhálók átfedései
(Találkozási helyek nyíllal jelölten.)
24. ábra: A padló-minta felülnézetből

               OK - közeli oszlop
               OT - távoli oszlop
               TK - közeli téglapillér
               TT - távoli téglapillér
               P1, P2 - íves padok
               R1-13 - ruhatári pultok
               F1-8 - fogas-állványok


26. ábra: A ruhatári bútor-csoport elrendezése

Először távolról követem a pultok és fogasok mozgalmas sávját. A szerkezeti vázlat befejező szakaszában közelebb megyek. Külön rajzon ismerkedem az egyedi bútorok és az alapvonal-háló viszonyával.

27. ábra: A háromféle padló-minta önálló értelmezése - perspektívában
28. ábra: A padlóháló pontosítása
A burkolat felülnézeti értelmezése és a bútorok tanulmányozása után a fúgák rajzolatát visszavezetem az első perspektívikus vázlatba. Ebben a kényes műveletben döntő szerepet játszanak a töredék-mezők.


     Vázolási módszerem
 
     Az első óra kereső vonalai helyenként elő-tónussá sűrűsödnek. Vékony vonalas tus-technikám az esetleges javításokat részleges átfedéssel oldja meg. Az új vonal a régire támaszkodik. Így szövődik a felületosztás (és részben az anyagjelölés) kezdeti hálója is.
     Főleg a többször átrajzolt üvegmezőkben halmozódnak egymásra a javítások. Annyi errefelé a részlet, hogy ide kell leggyakrabban feltekinteni! A külső épület-szárnyak "üvegen túli" világa keveredik a ferde síkú bordák és vízszintes vonórudak "üvegen inneni" szerkezeteivel. A belső tér építészeti elemeinek az üveg felszínén észlelt tükröződései - táblánként tördelve - pedig megduplázódnak. Vázlatom talán ezen a helyen a legkuszább.
29. ábra: Szerkezet-építő rajzolási módszerem

Kereső vonalaim helyenként tónussá állnak össze.


     Az építészeti szabadkézi rajz oktatása során tanulságos egy-egy bonyolultabb témát több irányból (alaprajz, metszet, fal-nézetek, perspektíva) megközelíteni. Eközben talán a tervező ötleteinek forrásáig is eljuthatunk! Így megerősödik a tervezéshez szükséges vetületek és az elképzelt tér perspektívikus látványa között kívánatos kapcsolat.ÖSSZEFOGLALÁS


     A néha több térsíkon át is követendő vezérsík hiteles alakját képsík-felbontással, arányméréssel, ill. részlet-halmozással kereshetjük meg. A belső és külső vonalhálók közötti összefüggések a szerkezeti vonalak összenézésével fokozatosan tisztázódnak.
     
A képsík-felbontáson alapuló, arányméréses módszer összehasonlításaihoz megbízható, rajzon belüli "mérőpálca" szükséges. Ez a függőleges skála. Bonyolult látvány esetében, efféle függőleges mércével középen és a szélső sávokban is letapogatjuk a képet.
     
A valóság ferde egyenesei a tér főirányainak szabályos hálójára épülnek. A ferdék dőlésmértékének megállapításánál a háttér osztásaira eredményesen támaszkodhatunk.
     
Összetett modulhálók esetében a rendszerek átmenetileg szétválasztandók. A padló-osztások szerkesztése előtt felülnézeti tanulmányokat készítünk. A mezők találkozásánál megfigyeljük a töredékeket.


* Erről a témáról szóló rajzos jegyzetemet először 2000-ben adtam közre.
 

 © Minden jog fenntartva. Dr. Méhes Balázs PhD egyetemi docens
ajánlott felbontás 1024×768