Megfigyelések


   Szerkesztések


   Külső feladatok

  ¤ Helykereső vázlatok - Gellért-fürdő
  ¤ Tér mint Nagykocka-belső - Műegyetem Aulája
  ¤ Vezérsík - Vásárcsarnok
  ¤ Szabályos belső tér - Corvinus-aula
  ¤ Szépművészeti Múzeum Reneszánsz Csarnoka
  ¤ Szabálytalan belső tér - BME-Info
 
¤ Bazilika
  ¤ Operaház
  ¤ Fázisrajzok


   Kurzusok


   Tanulmányok

 

BAZILIKA-BELSŐ SZERKEZETI VÁZLATA


 _______________________________

Helykereső vázlatok a Bazilikában, toll, filctoll, 2002-03


A - Példa a részlethalmozásra. Szemben állva a központi kupola alapkörét tartó sarokpillér átlós falával, a díszes képsík-mozaikokat egymáshoz illesztve, belülről kifelé, hozzávetőlegesen spirálvonalban haladva, létesül a vezérsík és a közeli függőleges skála. A boltozat íveit a felmenő falazat derékszögű hálójának elkészülte után kapcsoljuk a szerkezeti rácshoz. A falmezők (kazetták, falfestmények, keretek, díszítések, tagozatok) megfelelő részletezésével hamar eljuthatunk az előtónus szintjéig, amelyet a tisztavonalas technika és a helyi kontrasztok között tartunk nyilván a réteges tónusozás hierarchiájában.


A.


C.
B.
B -Egy iránypontos perspektíva, a főoltár felé fordulva
C - A bejárati baldachin és az orgona-fal látványa
D - Kupola cikkelyei erős alulnézetbőlD.Kulcs-szavak: aránymérés, befoglaló négyzetháló, "ceruzás mérés", donga-boltozat (félkör-ív) húrja, válla, külső érintője, magassága, szélső pontja, előlap / képsík viszonya, főirány, előtónus, helyi kontraszt, iránypontok száma és helye, képsík-mozaik, kupola alapköre, legnagyobb alálátás, mérőképsík, nyolcad-pont, négyzethálós kör- (ill. ellipszis-) szerkesztés, részlethalmozás, rövidülő oldal trapéza, szélső ferde (köztes ferde), szerkezeti rács, távoli és közeli függőleges skála, térsarok, vezérsík, vízszintes bevetítés, Y-csomópont.


     Az átlós helyzetből nézett kupola-sarokpillér középső sávja vezérsíknak használható. A vezérsík derékszögű hálózata nem torzul a perspektívában, mivel befoglaló formájának előlapja párhuzamos a szemlélő képsíkjával. A vezérsík "részlethalmozással" felépített hosszanti oldalán, araszolva létesül első függőleges skálánk (6). Kezdő részletnek a legfelső tagozat téglalapja kínálkozik (4). Ennek vastagságához viszonyítva kerül alája az egyszerűsített pillér-mező többi mozaikja.

 


1. ábra: Átlós falsík mint vezérsík
     Az első, központi képsíkmozaik-sor felvázolása során, mérő-egységül hasznosíthatjuk a pillérköteg középső részét díszítő (timpanonnal, oszlopokkal keretezett) szoborfülke főméreteit is (1). A vezérsík felvázolásának lépéseit követhetjük végig az első hat ábrán (1-6).
     A függőleges mércén (S) - a közeli tagozat osztásaira oldalt pillantva - bejelöljük horizontunk vonalát (12). Szabályos, szimmetrikus belső térben a vízszintes tagozatok biztosan körbefutnak: a magunk mellett, szemmagasságában látott lábazati profilt felismerjük a tér túloldalán, a kép belsejében is.
Ezután következhet a sarokpillérhez baloldalt csatlakozó rövidülésben látszó falmező trapéz formájának meghatározása (7 - 14).
      A legnagyobb alálátás helyén arányméréssel határozzuk meg a szélső ferde dőlését. Lejtése a távoli iránypont helyére utal (13). A szélső ferde és a horizont metszéspontjában (általában a rajzlap szélén túl) lesz a rövidülő oldal iránypontja. Ennek ismeretében kiegészülnek a köztes ferdék: összetartó vonal-nyalábjuk a távoli szög-csúcs felé konvergál. A szög szárait a szélső ferde és a horizont szolgáltatja (14).
 
     A szélső ferde (legmeredekebbnek látszó vízszintes tagozat) két főiránybeli komponensét vízszintes bevetítéssel (9) ill. negyedkörös forgatással - vagy más néven: "ceruzás méréssel" - állapítjuk meg (10). A rajztábla felső peremével praktikusan végrehajtható vízszintes bevetítés a távoli és közeli függőleges skála azonos pontjának (látszólagos) magasság-különbségéről ad pontos felvilágosítást (y). A "ceruzás mérés" a függőleges élek közti (képsíkbeli) távolságot viszonyítja a függőleges skálához (x).
     A tér szerkezetét a valós építkezés menetéhez hasonlóan építjük fel: a függőleges falak (pillérek) elkészülte után, azok vállaira ültetjük a szabályos félkör-keresztmetszetű dongaboltozat íveit (15 - 20). A hozzánk legközelebbi keresztmetszettel kezdjük. A boltozat (két negyed-körből álló) félkör-íveit befoglaló négyzetháló segítségével szerkesztjük meg (l. MB: "Körgyűrűk szerkesztése szabadkézzel", 2002).
     Az összetartozó pillér-vállakra virtuális érintőt fektetünk (16), mintha vonórúddal kellene megerősíteni a boltövet. Ez lesz a félkör-ív húrja. A húr középpontjába állítjuk az íves mennyezet félköreinek megrajzolásához szükséges, "kör-köré írt", kiegészítő négyzetsor magasságát (vagyis a kör sugarát). A vonatkozó iránypont ismeretében, a metszet felső pontjához külső érintőt illesztünk, mely - az alálátás miatt - az előző szélső ferdénél is meredekebbnek látszik (19). Az új szélső ferde az előzőt köztes ferdévé degradálja.
     A kupola alapkörét is négyzetes keretébe foglalva képzeljük el. Az alulról látott térsarok Y-csomópontjának ágait (levegőben suhintott kéz-mozdulattal, a lap szélein túl) meghosszabbítjuk (15). Újabb szélső ferdéinket a távoli iránypontok felé futtatva, a kupola alapkörének perspektivikus ellipszisét az imént elképzelt befoglaló négyzet keretébe szorítjuk (22 - 23).


2. ábra: A szerkezeti váz kezdő
képsík-mozaikja


3. ábra: A szemközti sarokpillér előlapja átlós helyzetű. Szemközti középmezője alkalmas kiindulási hely a függőleges- és a vízszintes skálák kialakításához.4. ábra: Kezdő képsík-mozaiknak a legfelső tagozat kínálkozik. A négyzethálóba (pontosabban: kockarácsba) szorított építészeti elemeket egyszerűsített befoglaló formájukkal ábrázoljuk.
5. ábra: A felső tagozat vastagságához viszonyítva vázolható fel a vezérsík többi eleme.6. ábra: Vezérsík
, függőleges skála (S)
Miután egyszerűsített részleteivel kitöltve, belülről-kifelé haladva, elkészült a vezérsík központi mozaikja, hozzá-foghatunk a csatlakozó szerkezeti oldalfal befoglaló (trapéz-) formájának felvázolásához.
Képsíkunk helyzete a Bazilika hosszanti főfalához képest nem párhuzamos: téglalapját ezért két iránypontos rövidülésben trapéz alakúnak látjuk. Az iránypontok messzire kerülnek, valahol a rajzlap szélén túl sejtjük őket.
Határozzuk meg először a baloldali iránypont helyét!

7. ábra: Rövidülő oldal trapéza8. ábra: Szélső ferde aránymérése (x / y)
A horizonton lévő iránypont helyére a szélső ferdék utalnak (8).
A szélső ferde dőlését a legnagyobb rálátás (legmagasabb vízszintes tagozat) síkjában keressük ki. A jelölt ferdét mint átfogót kezeljük: pontosításának érdekében (rajzlap-peremével párhuzamos, főiránybeli) összetevőre bontjuk. A derékszögű háromszög kisebbik befogóját rávetítve a nagyobbra, számszerűsítjük a szélső ferde dőlését. Minél nagyobb a háromszög, annál pontosabb a távoli iránypontra mutató szélső ferdét meghatározó aránymérés.

9. ábra: Vízszintes bevetítés
(y / S)
 

10. ábra: Ceruzás mérés (x / S)
 

11. ábra: Oldaltrapéz, szélső ferde
 

12. ábra: Horizont
megállapítása
A rajztábla felső peremével végrehatandó vízszintes bevetítés a távoli és a közeli függőleges skála azonos pontjainak virtuális különbségét mutatja ki. Az oldal-trapéz függőleges élei közti távolságot (x) a márőképsíkunkon elvégzendő "ceruzás mérés" negyedkör-íves forgatásával határozzuk meg. Íme a rövidülésben látszó falmező trapéz-formája (11).

13. ábra: Szélső ferde
rámutat a horizonton lévő iránypontra.
 

14. ábra: Köztes ferdék
A közeli lábazat tagozataira vonatkoztatott szemmagasságunk (klasszikus, szabályos belső térben) távolban, a kép belsejében is visszatér.
A függőleges mércén (a szomszédos tagozat profilját felhasználva, oldal-pillantással) bejelöljük horizontunk vonalát. A velünk azonos szinten lévő figurák feje szintén kiadja a horizontot. Egy nézőponthoz egy horizont tartozik.

15. ábra: Szerkezeti háló, Y-csomópont, közeli félkörívek
 

16. ábra: Körív szerkesztése előtti "virtuális vonórúd"
A szélső ferde és a horizont metszéspontjában (gyakran a rajzlap szélén túl) lesz a rövidülő oldal vízszinteseinek iránypontja. Az iránypont ismeretében meghúzhatjuk a köztes ferdék összetartó vonal-nyalábját. A képsíkunkat metsző függőleges sík vízszintes elemei (födémek, párkányok, tagozatok, érintők) a perspektívában összetartónak látszanak, s iránypontjuk ekkor valahol a horizonton lesz.

17. ábra: Külső érintő mint újabb szélső ferde
 

18. ábra: A félkör-ív magassága (így épül a négyzetháló)
Donga íve és külső érintője.
A mennyezet félkör-íves donga-boltozatát a közeli nyílás formája határozza meg. A félkör-ív két negyedkörét kiegészítő négyzet-háló segítségével rajzoljuk meg. "Vonórúd" mint húr (átmérő), átlós felezéssel ráállítandó magasság (mint sugár), majd külső érintő - így készül a szerkezeti rács. Az ellipszis legmagasabb pontja (az alálátás miatt) a felező-ponttól balra esik!

19. ábra: Félkör négyzethálós szerkesztése
 

20. ábra: Térsarok szerkezeti hálója, berajzolt Y-csomóponttal
A szerkezeti rács részben láthatatlan (érintő, magasság, húr, kiváltó) rudazatból tevődik össze (20). Csoportosítsuk a hasonló építészeti elemeket! A síkokat képzeletben bedeszkázzuk, a nyílásokat ideiglenesen beállványozzuk, az íveket négyzethálóval helyettesítjük, a jeles pontokat alátámasztjuk - ezt jelenti szerkezeti rács felépítése során alkalmazandó absztrahálás.

21. ábra: Félkör-ívek csúcspontjain
nyugszik az alapkör kerete
 

22. ábra: Kupola alapköre
A tér szerkezetét a valós építkezés menetéhez hasonlóan építjük fel: a függőleges, teherhordó falak (pillérek) elkészülte után, vállakra ültetjük az íves dongákat. A boltozat félkör-íveit befoglaló négyzetháló segítségével szerkesztjük meg. A félkörívek csúcspontjaira támaszkodik a kupola alapköre. Perspektívában a kör ellipszisként látszik.

23. ábra: A kupola alapköre is négyzethálóba szorítva születik
 ÖSSZEFOGLALÁS


     Az egyszerűsítendő építészeti elemeket négyzethálós kockarácsba foglaljuk. A vezérsík "részlethalmozással" felépített hosszanti oldalán létesül az első függőleges skála. Ezen - a közeli lábazati profil osztásai segítségével - bejelöljük horizontunk vonalát. Szabályos belső térben a vízszintes tagozatok megjelennek a tér túloldalán, a kép belsejében is. Egy nézőponthoz egy horizontvonal tartozik.
     A legnagyobb alálátás helyén arányméréssel határozzuk meg a távoli iránypont felé mutató szélső ferde helyzetét. A szélső ferde és a horizont metszéspontjában (gyakran a rajzlap szélén túl) lesz a rövidülő oldal iránypontja.
     Perspektívában a tér szerkezetét a valós építkezés menetéhez hasonlóan építjük fel. A mennyezet íveit a felmenő falazat derékszögű hálójának elkészülte után illesztjük a szerkezeti rácshoz. A boltozat (két negyed-körből álló) félkör-íveit befoglaló négyzetháló segítségével szerkeszthetjük.
 
 

 © Minden jog fenntartva. Dr. Méhes Balázs PhD egyetemi docens
ajánlott felbontás 1024×768