Megfigyelések   Szerkesztések


   Külső feladatok

  ¤ Helykereső vázlatok - Gellért-fürdő
  ¤ Tér mint Nagykocka-belső - Műegyetem Aulája
  ¤ Vezérsík - Vásárcsarnok
  ¤ Szabályos belső tér - Corvinus-aula
  ¤ Szépművészeti Múzeum Reneszánsz Csarnoka
  ¤ Szabálytalan belső tér - BME-Info
  ¤ Bazilika
 
¤ Operaház
  ¤ Fázisrajzok


   Kurzusok


   Tanulmányok

 

AZ OPERAHÁZ DÍSZLÉPCSŐJE


 
 


     A Rajzi Tanszék harmadéves építészhallgatók számára - látvány utáni rajzoltatás céljából - különböző történelmi középületekbe szervez bejárást Budapesten. Legkedveltebbek egyike ezek sorában bizonyára a budapesti Operaház.


 
1. ábra: Filctollas helykereső vázlat a díszlépcsőház galériaszintjéről a csarnokazonos szinten lévő sarkába tekintve (két iránypontos eset) "A lépcsőfokokon kuporgó diákoknak oldalpillantással is tanácsos kikeresni saját szemsíkjukat. Miközben a fejmagasságukhoz rendelt profil-osztást virtuálisan körbeviszik a térsarok határoló falain, bizonyára felismerik és bejelölik a nézőpontjukhoz tartozó horizont-vonalat túloldalt, a kép belsejében is."Kulcs-szavak: aránymérés, befoglaló kockarács, "ceruzás mérés", kereszt-boltozat (félkör-ív) húrja, válla, külső érintője, magassága, szélső pontja, előlap / képsík viszonya (iránypontok száma), előtónus, ferdék hierarchiája, függőleges skála, helyi kontraszt, képsík-mozaik, legnagyobb alálátás, mérőképsík, négyzethálós kör-szerkesztés (nyolcad-pontok érintői), részlethalmozás, rövidülő oldal trapéza, szélső ferde (köztes ferde), szerkezeti alapvonal-háló térsarok, vezérsík, vízszintes bevetítés, Y-csomópont.2. ábra: Az első képsík-mozaikok felvázolásánál pl. a galéria oszlop-magassága lehet mérő-egységünk.
     A díszlépcső csarnokát kezdetben négyzethálós nagykocka-belsőként értelmezzük. Az átlósan és alulról nézett térsarok középső sávjában "részlethalmozással" készül az első függőleges skála. Figyelmünket a térsarok derékszögű hálózatának perspektivikus torzulására fókuszáljuk. Mivel - innen nézve - a nagykocka-belső egyik oldallapja sem párhuzamos képsíkunkkal, a szerkezeti háló vízszinteseinek rögzítése folyamán most két irányponttal lesz dolgunk. (Ha még jobban döntenénk képsíkunkat, a függőlegesek is megbillennének.)
     A függőleges mércén (S) - a közeli tagozat osztásaira oldalt pillantva - bejelöljük horizontunk vonalát. Szabályos, szimmetrikus belső térben a vízszintes tagozatok biztosan körbefutnak: a magunk mellett, szemmagasságában látott lábazati profilt felismerjük a tér túloldalán, a kép belsejében is.
 
     A legnagyobb alálátás helyén arányméréssel határozzuk meg a szélső ferde dőlését. Lejtése a távoli iránypont helyére utal. A szélső ferde és a horizont metszéspontjában (általában a rajzlap szélén túl) lesz a rövidülő oldal iránypontja. Ennek ismeretében kiegészülnek a köztes ferdék: összetartó vonal-nyalábjuk a távoli szög-csúcs felé konvergál. A szög szárait a szélső ferde és a horizont szolgáltatja (5).
     A szélső ferde (legmeredekebbnek látszó vízszintes tagozat) két főiránybeli komponensét vízszintes bevetítéssel ill. negyedkörös forgatással - azaz "ceruzás méréssel" - állapítjuk meg. A rajztábla felső peremével végrehajtandó vízszintes bevetítés a távoli és közeli függőleges skála azonos pontjának (látszólagos) magasság-különbségéről ad találó felvilágosítást (y). A "ceruzás mérés" a függőleges kocka-élek közti (képsíkbeli) távolságot viszonyítja az eredeti függőleges skálához (x).
     A tér szerkezetét a valós építkezés menetéhez hasonlóan építjük fel: a függőleges falak és oszlopok elkészülte után, a megfelelő vállakra ültetjük a galéria árkádsorának félkör-keresztmetszetű boltozati íveit. A homlokzati árkádsor (két negyed-körből álló) félkör-íveit részben megfigyeléssel, részben szerkesztéssel vázoljuk fel. Ez utóbbi során nagyban segít minket a befoglaló négyzetháló tudatos hozzárendelése (l. MB: "Körgyűrűk szerkesztése szabadkézzel", ill. "Bazilika-belső").
     Az összetartozó pillér-vállakra virtuális érintőt fektetünk, mintha vonórúd erősítené a boltövet. Ez lesz a félkör-ív húrja. A húr középpontjába állítjuk az íves nyílás félköreinek megrajzolásához szükséges, "kör-köré írt", kiegészítő négyzetsor magasságát (vagyis a kör sugarát). A vonatkozó iránypont ismeretében, a szerkezeti háló felső pontjához külső érintőt illesztünk, mely - az alálátás miatt - az előző szélső ferdénél is meredekebbnek látszik. Az új szélső ferde az előzőt köztes ferdévé minősíti vissza.
 

3. ábra: A Tér mint nagykocka-belső: a díszlépcsőház alulról nézve, berajzolt csomóponttal. A legnagyobb alálátás síkjában célszerű meghatározni a (rajzon kívüli, távoli iránypontok felé mutató) szélső ferdék dőlését.
 

4. ábra: Az Y-csomópont az árkádos galéria homlok-falánál is felfedezhető. Minél nagyobb a vizsgált háromszög, annál pontosabb az aránymérés eredménye.5. ábra: A szerkezeti rács köztes ferdéi. A horizontot egy közeli saroknál és a lépcsőn is jelöljük be!
 

6. ábra: A szerkezeti rács függőleges tagolását a kevésbé torzuló falon kezdjük el.


     A szélső ferde és a horizont mint szögszárak közé szorítjuk be a szerkezeti háló köztes ferdéit. Ahol a lépcsősor járólapját vonalnak látjuk, ott a szemmagasságunk. A szemsíkot egy közeli oszlop pozitív-negatív sarkainak látszólag "kiegyenesedő" (perspektívában egyébként "cikk-cakkos") vízszintes osztásaihoz is hozzárendelhetjük. Minden nézőponthoz saját, egyetlen horizont tartozik.
     A szerkezeti rács függőleges osztásait előbb azon a falon jelöljük be, amelyik kevésbé torzul. Tanulságos az ismétlődő falmezőkkel szemből is megismerkedni. Ha megértjük az építészeti tagozatok és közök vetületi rendszerét, könnyebben oldhatjuk meg perspektivikus rövidülésüket.8. ábra: A köztes ferdék, négyzethálók folytatódnak a térsarok másik lapján is. Jelen esetben (nagy tér, térsarok és képsíkunk viszonya ill. közeli nézőpont miatt) mindkét iránypont túl esik a rajzlap peremén, helyzetüket a szélső ferdék és szemmagasságunk metszéspontja sejteti.
 
7. ábra: A nagy térsarok oldalfalai ismétlődő mezők sorozatából áll. Ezen a rajzon az egyik sávot vezérsíkként, szemből, egy irányponttal tanulmányoztam. Az oszlopközbe kb. két négyzet írható. A boltöv két negyed-körbe rajzolható. Érdemes az oszlopokat mindjárt teljes szerkezeti vastagságukkal, két vonallal ábrázolni, hogy az ívek az oszlopfő vállaira illeszthetők legyenek!9. ábra: A közeli oszlop vízszintes osztásai ill. boltövének kazetta-peremei mint megannyi rövid, köztes ferde-vonalszakasz a nagy tér általános szerkezeti rendjéhez illeszkedik.
 

10. ábra: A térsarok galéria-falának szerkezeti vázlata. Az oszlopok teljes tömegükkel ábrázolandók, a félkör-íveket a falvastagság másod-vonala pontosítja.


Kövessük figyelemmel a különböző síkokban futó párhuzamosok összetartását! Pl. a közeli oszlop vízszintes osztásai ill. boltövének kazetta-peremei mint köztes ferdék a távoli térsarok oldalfalának szerkezeti rendjéhez illeszkednek (9).11. ábra: A főfal nyílásának képsík-mozaikjához a benne foglalt részletek kitöltésével is eljuthatunk.
 

12. ábra: Az előbbi kivágás nagyított részletezése: a kapcsolódó képsík-mozaikok összessége kiadja az oszlopköz foltját.


     A főfal nyílásának képsík-mozaikjához a benne foglalt részletek kitöltésével is eljuthatunk. A szerkezeti háló perspektivikus torzulását e közben négyzethálós szerkesztéssel is érdemes figyelemmel kísérni. Az egymáshoz kapcsolódó képsík-mozaikok összessége előbb-utóbb kiadja az áttört homlokfal oszlopok között látható foltját. Akár belülről kifelé, akár kívülről befelé haladunk - végül is ugyanazt az eredményt kapjuk (11 - 12).
     A kép középső sávjában kirajzolódó függőleges skála megvalósulásában fontos szerepet játszanak a lépcsőkarok korlát-mezői, melyeket a perspektívában egyszerű geometriai formáikra bontva hasznosítunk. (trapéz, háromszög, négyzet- ill. rombusz-sorozat). Pontos információt szolgáltat a lépcsőkorlátok közé szorított háromszög-alak a mellvédek kényes ferdéiről (13). Ne feledjük: a lépcsőket átmenetileg képviselő lejtők pereme (a fokokra fektetett szerkezeti érintők ill. a velük párhuzamosan futó korlát-profilok) másodrendű ferdék azaz lapátlók, melyek az elsőrendű ferdék (vagyis kocka-élek) meghatározása után kerülhetnek szerkezeti vázlatunkra.13. ábra: Lépcsőkarok mellvéd-mozaikjai
 

14. ábra: Egyszerű geometriai formák


     Feltétlenül határozzuk meg a közeli oszlop kiterjedését, mielőtt elmerülnénk a vállairól szerte-ágazó boltövek henger-palástját ékesítő kazetták részletes tagolásába! Mérő-képsíkunkon - "ceruzás méréssel" - vetjük össze a hasáb össz-szélességét a korábban felépített térsarok függőleges skálájával (14 - 15).15. ábra: Korlát-szalagok találkozását megfigyelve, "araszolással" épül a középső függőleges skála.
 

16. ábra: Eleinte a mellvéd- és korlátmezők egyszerű geometriai formáikkal kiváltva szerepelnek.
     A baloldali korlát-szalag felvázolása után a pihenőnél a már elkészült mozaikokhoz illeszkednek a jobboldali mellvéd-mozaikok (15 - 16). A fehérrel jelölt, belső háromszöget egyéb, jól mérhető síkidomok fogják közre. Ebben a fázisban a díszes építészeti tagozatok vázlatosan összevonva szerepelnek - "baba" és "köz" csak később részleteződik. Utólag tisztán látszik, hogy az elemzésre kiválasztott látvány szerkezetének kulcsa a kép középpontjában lévő mellvéd-mozaikok "csokrában" rejlik.


Lépcsőkorlát felső részét és a karfa-profilt tanulmányozva, a kecses formák köré- befoglaló hálót írunk.

Az esztergált fa-rudazatot imitáló műmárvány figura méricskélése közben elsősorban a kör-ívek raszteren belüli helyzetére vagyunk kíváncsiak (18).


17. ábra: Az előteret kitöltő korlát-mező építészeti elemeinek vetületekben való, részletes tanulmányozása később nagyban segíti azok perspektivikus megjelenítését.
 

18. ábra: Korláttartó "baba" és karfa, metszetben. A befoglaló forma negatív foltja - rajzi szempontból - legalább olyan fontos, mint a márvány kiterjedése.
 

19. ábra: A mellvéd pihenő
-szakaszához tartozó kazetta domborműve. Ennél a rajznál elsősorban a kazetta profilja (beforgatott metszet) érdekelt.
20. ábra: A félemeleti párkány
szemből és profilból. Vázolás közben jobban megértjük az összetartozó építészeti formák: itt pl. az induló ív az oszlop peremével esik egy vonalba.


21. ábra: Tanulmány az előcsarnokból. Az aprókockás,
fekete-fehér mozaikkövekből kirakott padlóminta rendszere, felülnézetben. A csíkokat kitevő sorok számára utaló jelek baloldalt, oszlopban látszanak.     A lépcsőkanyar mellvéd-foltjainak és a közéjük zárt háromszögnek megrajzolása után végül sor kerülhet az egyes lépcsőfokok kijelölésére is (16). Az előkészítő folyamat során (helykereső vázlatok, képkivágás, a nézőpont megállapítása, a horizont tisztázása, stb.) derül ki, milyen ismétlődő motívumok vetületi tanulmányozására lesz szükségünk. Általában annyi előtanulmány kell, ahány jelentős díszítőelem szerepel a kép előterében.ÖSSZEFOGLALÁS     A szerkezeti vonalháló építése során a fő építészeti elemek befoglaló tömegével kezdettől számolnunk kell. Kevés az oszlopokat pusztán csak tengelyükkel ábrázolni! Dupla vonal nélkül ugyanis bajos lenne a boltozat félköríveinek csatlakoztatása. Az ívek kereső vonalait a palást-felület (vagyis a fal-vastagság) kiegészítő vonal-sorozata pontosítja. Az íves nyílások mozaikja a benne látható keresztboltozat és háttér egyéb részleteivel kitöltve válik végleges alakúvá.
     Oldalpillantással is tanácsos kikeresni saját szemsíkunkat. Miközben a szemmagasságunkban beazonosított profil-osztást képzeletben körbevisszük a látványnak választott térsarok határoló falain, felismerjük a nézőpontunkhoz tartozó, egyedi horizont-vonalat túloldalt, a kép belsejében is. Ahol vonallá szűkül a járólap sávja - illetve ahol a pozitív és negatív fal-sarkok "cikk-cakkja" kiegyenesedik - ott a szemsík!
     Függőleges skáláinkat érdemes részlet-gazdag sávokban létesíteni. Bonyolultabb látvány több skálát igényel. A (térből sokat kitakaró) közeli pillér szélességét határoljuk be előre - összevetve azt egy függőleges mércével.
     Mivel a lépcsőkar - a szerkezeti ferdék hierarchiáját tekintve - lapátló, a perspektíva szempontjából kényes lépcsőkarokat csak az "elsőrendű ferdék" (azaz a valóságban vízszintes kocka-élek) elkészülte után illesztendők a rendszerbe. A látvány szélső ferdéinek felépítése során döntő szerephez jutnak a térsarok oldalfalaival párhuzamos síkban futó (egymással derékszöget bezáró) mellvéd-mozaikok által közrezárt háromszög-alakú foltok is.
     A különböző térsíkokban futó párhuzamosok összetartását menet közben a lapszélen túli iránypont felől is - megbillentett rajztáblával - "csoportosított összenézéssel" ellenőrizzük.22. ábra: A szerkezeti váz kiemelt kontúrjai - a különböző síkokban futó párhuzamosok összetartását "csoportosított összenézéssel" véglegesítjük.                  23. ábra: Lépcsőkanyar az Operában - tollrajz, 2002

A szerkezeti háló felvázolásának kulcsa a térsarok oldallapjaival párhuzamos síkban futó mellvédek közé zárt háromszög nézőpont-helyes rögzítésében rejlik. Ehhez a központi képsík-mozaikhoz a benne látható részletek kitöltésével (azaz "részlet-halmozással") is eljuthatunk. A lefelé menő, a kép alsó szélén balra eltűnő lépcsőkorlát meredekségét a középső szakasz mellvéd-peremével összevetve határozzuk meg.
A rajzon előforduló szerkezeti ferdék három csoportba oszthatók. Elsőrendűek a kockarács élei (a valóságban vízszintes építészeti tagozatok). Másodrendűek a kocka lapátlói (a lépcsőkarok). Harmadrendűek a kanyar íveire fektetett húrok, mint tér-átlók; ezekhez érve már végleg tisztában kell lennünk a nagy tér (mint kockarács) szolid szerkezetével.
 

 © Minden jog fenntartva. Dr. Méhes Balázs PhD egyetemi docens
ajánlott felbontás 1024×768